De algemene voorwaarden van de NRTO zijn integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden en kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in november 2020. Voor consumenten prevaleren deze voorwaarden boven onderstaande voorwaarden. Onderstaande voorwaarden zijn wel aanvullend.

1. Definities

1.1      In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder:

  1. Weblish: bedrijf, gevestigd op Maliebaan 45, 3581 CD te Utrecht, die de volgende diensten aanbiedt:
    Het geven van trainingen in WordPress en online marketing, hierna aan te duiden als trainingen.
    II. Het onderhouden van websites door middel van service- en onderhoudscontracten, het bouwen van nieuwe websites vanuit WordPress, hierna aan te duiden als webdiensten.
  2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat of een of dienst afneemt van Weblish of aan wie Weblish een offerte heeft uitgebracht.

2. Algemeen

2.1      Met betrekking tot alle trainingen en opdrachten voor webdiensten geldt dat deze worden geacht uitsluitend aan Weblish te zijn gegeven en niet aan enige aan Weblish verbonden persoon of personen. Ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op grond van een overeenkomst van opdracht krachtens artikel 7:400 BW. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

2.2      Weblish behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze zullen nimmer strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de NRTO voor trainingen. Wijzigen die van ondergeschikt belang zijn, zijn geldend zonder instemming van opdrachtgever. Andere wijzigingen worden aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

3. Toepasselijkheid

3.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, trainingen, adviezen en uitvoeringshandelingen die Weblish verleent, waaronder het vanuit een WordPress-Thema bouwen van een website voor in het CMS WordPress, het onderhoud van een website, SEO werkzaamheden, social media advies en training en webanalysering van een website, en alle opdrachten aan en aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, correspondentie, onderhouden, e.d. van Weblish. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

3.2      Afwijkingen op deze algemene voorwaarden, uitsluitend betreffende webdiensten, zijn slechts geldig in het geval dat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien door opdrachtgever zonder commentaar een offerte of opdrachtbevestiging wordt aanvaard, geldt dit als instemming met de toepassing van de algemene voorwaarden van Weblish. De algemene voorwaarden zijn eveneens toepasselijk op overeenkomsten met opdrachtgever, waarbij voor de uitvoering daarvan derden betrokken dienen te worden.

3.3      In het geval een of meerdere bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zal/ zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke nietige of vernietigde bepaling(en) in acht genomen.

3.4      Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden en dient er te worden gehandeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen respectievelijk naar deze algemene voorwaarden.

3.5      Indien Weblish stilzwijgend afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat (uitsluitend betrekking hebbende op Webdiensten), doet dit nimmer af aan haar recht om alsnog onmiddellijke en correcte naleving van de voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nooit enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Weblish niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangt van opdrachtgever.

4. Trainingen

4.1      Training worden gegeven door een bekwame docent. Tijdens de cursus wordt cursusmateriaal beschikbaar gesteld. Indien de cursus over meerdere dagen is verspreid wordt huiswerk meegegeven. Voor een goed begrip van de cursus is het van belang dat dit huiswerk thuis door opdrachtgever wordt uitgevoerd. Indien de opdrachtgever, ondanks de benodigde inspanningen van de docent, hetgeen wordt uitgelegd in de cursus niet begrijpt, wordt geen compensatie verstrekt.

4.2      Weblish behoudt zich het recht voor de training te annuleren. De cursist wordt hier onverwijld van op de hoogte gesteld, doch uiterlijk voor aanvang van de training. Het eventueel reeds betaalde factuurbedrag wordt door Weblish aan opdrachtgever gerestitueerd. Indien mogelijk biedt Weblish opdrachtgever een alternatief aan. Wanneer opdrachtgever gebruik maakt van dit alternatief wordt het factuurbedrag niet gerestitueerd.

4.3      Weblish is te allen tijde gerechtigd een trainer, door haar met de uitvoering van de overeenkomst belast, te vervangen door een andere trainer.

4.4      Via onze website kunt u ook direct een training boeken. U kunt alleen een training boeken via onze website als u direct betaald via PayPal of Ideal. Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële koper, is voldaan. U krijgt van de boeking van een training per mail een bevestiging.

5.      Offertes en aanbiedingen Webdiensten voor opdrachtgever

5.1      Alle aanbiedingen en offertes van Weblish zijn vrijblijvend. Een door Weblish verstuurde offerte/ aanbieding is geldig tot de datum genoemd in de offerte/ aanbieding, of indien geen datum is vermeld tot 30 dagen na de offerte-, aanbiedingsdatum. Bij aanvaarding door opdrachtgever van een aanbieding, behoudt Weblish zich het recht voor om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

5.2      De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit offerte/ aanbieding blijkt dat de overeenkomst tijdsgebonden is.

6. Totstandkoming van de overeenkomst Webdiensten met opdrachtgever

6.1      Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Weblish daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Weblish uitdrukkelijk met de afwijking instemt.

6.2      Weblish kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt of zou moeten begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6.3      De overeenkomst tussen Weblish en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Weblish aan opdrachtgever verzonden offerte of aanbieding door opdrachtgever wordt ondertekend, dan wel indien per mail of schriftelijk de overeenkomst door opdrachtgever wordt geaccepteerd, dan wel indien de door Weblish aan opdrachtgever verzonden offerte/ aanbieding door opdrachtgever op enige wijze wordt bevestigd, dan wel op het moment dat Weblish met instemming van opdrachtgever aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.

7. Uitvoering opdracht Webdiensten

71       Bij de uitvoering van de werkzaamheden baseert Weblish zich mede op de door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens.

Opdrachtgever verleent tijdig en op een wijze waarop Weblish dit verlangt, de juiste informatie en gegevens aan Weblish, welke Weblish overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht. Opdrachtgever vergewist zich ervan dat de juistheid van deze informatie en gegevens onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever valt.

Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van opdrachtgever.

7.2      Weblish maakt gebruik van of de hosting op de website van Weblish, of van de hosting op de website van opdrachtgever. In het eerste geval zullen meer uren worden berekend in het offerte traject, gezien de uitgebreidere verhuizing (database + FTP migratie). In het geval van hosting bij de opdrachtgever gaat opdrachtgever ermee akkoord dat Weblish wijzigingen zal aanbrengen op de server. Deze wijzigingen zullen, wanneer reeds een site live staat, voor niemand zichtbaar zijn.

7.3      De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

7.4      Weblish is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.5      Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Weblish de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase of een gedeelte daarvan behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase of gedeelte schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.6      Een afgesproken termijn(en) voor het leveren van een dienst door Weblish wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever is ook bij afwijking van de opgegeven leveringstermijn verplicht de zaken en diensten af te nemen en te betalen. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Weblish derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Weblish dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Overschrijding van deze termijnen verplicht Weblish niet tot enige schadevergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Weblish.

7.7      Voordat Weblish een website openbaar maakt of verveelvoudigd, stelt zij de opdrachtgever in de gelegenheid de gebouwde website te beoordelen en volgt één (1) revisieronde, voor het werk definitief wordt opgeleverd. Hierna brengt Weblish geen wijzigingen meer aan in het werk, tenzij deze van ondergeschikt belang zijn. Indien opdrachtgever meer revisieronden wenst dan berekent Weblish hiervoor haar gebruikelijke uurtarief bovenop het oorspronkelijk afgesproken bedrag/ aantal gemaakte uren.

7.8      Indien het overleg met opdrachtgever in de eerste revisieronde onevenredig veel tijd in beslag neemt kan Weblish hier extra kosten voor in rekening brengen.

8. Wijziging van de overeenkomst en meerwerk Webdiensten

8.1      Indien zich feiten of omstandigheden wijzigen dan is opdrachtgever gehouden Weblish onverwijld te informeren omtrent gewijzigde feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

8.2      Opdrachtgever kan verzoeken om de overeenkomst uit te breiden of te wijzigen. In onderling overleg zal gekeken worden naar de mogelijkheden. Indien Weblish instemt met de uitbreiding/ wijziging van het werk maakt Weblish een nieuwe overeenkomst en wijzigt zij haar prijs.

8.3      In het geval de omstandigheden waarvan Weblish en opdrachtgever op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Weblish is gerechtigd een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzich redelijkerwijs niet naar oordeel van Weblish kan worden verlangd, zonder dat Weblish schadeplichtig is tegenover opdrachtgever.

Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van opdrachtgever, zullen eventueel daaruit voortvloeiende (extra) kosten of meerwerk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8.4      Indien Weblish en opdrachtgever besluiten om de aangegane overeenkomst en de werkzaamheden te wijzigen dan aanvaardt opdrachtgever dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden aangepast. Het niet of niet onverwijld uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Weblish op en is voor opdrachtgever geen gerechtigde grond om de overeenkomst te ontbinden.

9. Prijs en kosten Webdiensten

9.1      Tussen Weblish en de opdrachtgever geldt de prijs, zoals vermeld in de aanbieding, offerte of correspondentie vermeerderd met eventuele bijkomende kosten.

9.2      De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

9.3      In het geval Weblish met de opdrachtgever vooraf een vaste prijsafspraak heeft gemaakt voor het verrichten van bepaalde diensten, en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden dwingt die in alle redelijkheid niet geacht kunnen worden onder die vaste prijsafspraak te vallen, dan zal Weblish opdrachtgever voorafgaand informeren over de financiële gevolgen hiervan.

9.4      In het geval dat Weblish met de opdrachtgever een bepaalde (vaste) prijs overeenkomt, dan is het Weblish toegestaan deze prijs te verhogen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, zonder dat opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

9.5      Weblish kondigt in november de tariefswijzigingen voor het volgende jaar aan bij afnemers van service- en onderhoudscontracten.

9.6      Voor nieuwe opdrachten kan niet automatisch een beroep worden gedaan op eerdere aanbiedingen, offertes, prijzen e.d.

10. Betaling en incassokosten Webdiensten

10.1   Weblish stuurt opdrachtgever elektronisch facturen. De opdrachtgever is gehouden deze facturen van Weblish binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te voldoen in Euro’s door middel van een storting of overmaking op een door Weblish daartoe aangegeven bankrekeningnummer.

10.2   Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de factuur met een vordering jegens Weblish te verrekenen.

10.3   Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen, als in dit artikel bepaald, het factuurbedrag heeft voldaan, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van verzuim komen, naast betaling van het factuurbedrag, alle kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte – en de kosten voor incasso, voor rekening van opdrachtgever. Tevens is opdrachtgever een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, welke wordt berekend over het opeisbare bedrag vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het niet betaalde gedeelte van de declaratiebedragen. Indien de kosten hoger zijn dan 15% worden de werkelijk kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

10.4   Weblish heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare factu(u)r(en) die het langst openstaan(t) en de lopende rente.

10.5   Indien de opdracht wordt gegeven (mede) door een ander dan de opdrachtgever dan is zowel de opdrachtgever als die ander hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan Weblish toekomt.

10.6   Voor websites of deelname aan cursussen/trainingen ten bedrage van € 1000 excl. btw of minder, dient het gehele bedrag altijd in één keer vooraf te worden voldaan, tenzij een betalingsregeling is afgesproken. Indien een gespreide betalingsregeling is afgesproken voor websites of cursussen/trainingen van €1000 excl. btw of minder, dan gaat de eerste betalingstermijn direct in vanaf de maand waarin akkoord is gegeven. Een oplevering van een website kan daarmee later zijn dan de laatste betalingstermijn. Een training kan daarmee later voltooid zijn dan de laatste betalingstermijn. Indien er geen vaste prijs is afgesproken is opdrachtgever gehouden een aanbetaling te verrichten waarvan de hoogte door Weblish wordt bepaald. Voorschotten worden met de einddeclaratie verrekend.

10.7   Weblish is gerechtigd naast het in art. 9.6 genoemde bedrag, vaker periodiek te factureren indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Weblish daartoe aanleiding geeft. Weblish is dan gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Weblish te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Wanneer deze verlangde zekerheid niet, of in onvoldoende mate naar oordeel van Weblish door opdrachtgever wordt gegeven is Weblish gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Weblish uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.

10.8   Indien de opdrachtgever een factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Weblish gerechtigd haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten tot het moment van betaling van de openstaande factuur. Dit geldt ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Weblish is niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

10.9   In geval de opdrachtgever in staat van liquidatie, faillissement of surséance van betaling verkeert zijn de vorderingen van Weblish en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Weblish onmiddellijk opeisbaar.

11. Klachten Webdiensten

11.1   Klachten met betrekking tot het factuurbedrag of de uitgevoerde werkzaamheden dienen op straffe van verval schriftelijk binnen 14 dagen na de factuurdatum respectievelijke het uitvoeren van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft ingediend te worden. Na het verstrijken deze termijnen wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de verrichte werkzaamheden en/ of de facturen.

11.2   Klachten, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting niet op.

11.3   Weblish streeft ernaar een klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen. In geval van een gegronde klacht heeft Weblish de keuze tussen:

  1. het verminderen van het in rekening gebrachte bedrag,
  2. het kosteloos verbeteren of het opnieuw uitvoeren van (het gedeelte) van de afgekeurde werkzaamheden,
  3. het (deels) niet meer uitvoeren van de opdracht waarbij naar evenredigheid een gedeelte van de eventueel reeds betaalde factuur wordt gerestitueerd.

Wanneer het alsnog verrichten van de opdracht onmogelijk is of niet zinvol zal de aansprakelijkheid van Weblish beperkt blijven conform artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

12. Aansprakelijkheid Webdiensten

12.1   Indien Weblish aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2   Weblish zal haar diensten en opdrachten naar beste kunnen, inzicht en vermogen uitvoeren. Overeenkomsten zijn echter te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.

12.3   Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet welke tot aansprakelijkheid leidt van Weblish, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot het factuurbedrag met een maximaal van € 2000 (tweeduizend) euro. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een half jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor een half jaar, met een maximum van € 2000 euro.

12.4   Onder meer is aansprakelijkheid van Weblish uitgesloten voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, vertragingsschade, schade wegens overschrijding van de leveringstermijn, schade door gewijzigde omstandigheden, schade door verlies of verminking van data, gegevens, software, programmatuur e.d. tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove schuld van de zijde van Weblish en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen verwijt treft.

12.5   Voorwaarde voor het eventueel ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever na de ontdekking of het hadden behoren te ontdekken van enige schade, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan Weblish meldt, doch uiterlijk binnen 2 weken.

12.6   Weblish is steeds bevoegd de schade van opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

12.7   Opdrachtgever is verplicht zijn/haar schade zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

12.8   Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Weblish onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Weblish niet aansprakelijk voor de ontstane schade.

12.9   Weblish is niet verantwoordelijk voor fouten in gepubliceerde of verveelvoudigde websites, ontwerpen en/ of teksten, indien opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven en deze fouten in de website, ontwerp of tekst wel waarneembaar zouden zijn geweest.

12.10 Weblish is niet aansprakelijk indien, tegen het advies van Weblish in, opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

12.11 Na de uitvoering van de overeenkomst is Weblish niet verantwoordelijk voor de website van opdrachtgever in de ruimste zin des woords, tenzij Weblish een onderhoudsovereenkomst met opdrachtgever heeft afgesloten. Dan is Weblish alleen aansprakelijke voor de in die overeenkomst vermelde onderhoudswerkzaamheden, behoudens de beperkingen tot aansprakelijkheid conform deze algemene voorwaarden.

12.12 Tot de oplevering van een website heeft opdrachtgever in beginsel geen toegang tot de website. Indien opdrachtgever dit wenst kan opdrachtgever een account met beperkte rechten verkrijgen en zich zodoende toegang tot de website verschaffen. Indien opdrachtgever dit account wordt verleend en zich zelf al dan niet toegang verschaft tot de door Weblish te bouwen website en al dan niet wijzigingen aanbrengt, dan is Weblish niet aansprakelijk voor gebreken, fouten, onjuistheden, in de ruimste zin des woords op deze website. Eventueel herstelkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

12.13 Opdrachtgever zorgt ervoor, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën, bestanden e.d. van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien opdrachtgever dit nalaat kan Weblish nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën, bestanden e.d. niet was opgetreden.

12.14 Wanneer opdrachtgever Weblish informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. ter beschikking stelt dan verzekert opdrachtgever Weblish dat deze materialen vrij zijn van virussen, wormen, defecten etc. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade wordt door opdrachtgever aan Weblish vergoed.

12.15 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, verjaart iedere vordering tot schadevergoeding door verloop van één jaar nadat de overeenkomst is uitgevoerd.

13. Overmacht Webdiensten

13.1   Weblish is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Weblish is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of haar niet toerekenbaar is. Zolang de periode van overmacht voortduurt is Weblish gerechtigd de verplichtingen krachtens de overeenkomst jegens opdrachtgever op te schorten. Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

13.2   In geval van overmacht kan opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

13.3   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet, jurisprudentie of in het verkeer geldende opvattingen wordt begrepen, alle van buitenkomende onheil, voorzien of niet-voorzien, waarop Weblish geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Weblish niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden, werkstakingen of opzegging van aan Weblish verbonden personen of van ingeschakelde derden, daaronder begrepen. Weblish heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Weblish zijn verbintenis had moeten nakomen.

13.4   Indien Weblish ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waard toekomt, is Weblish gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren en dient opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Weblish te voldoen. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst is.

14. Ontbinding, opzegging, opschorting Webdiensten

14.1   Weblish is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten of direct te ontbinden, indien opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, of opdrachtgever andere verplichtingen niet nakomt, zoals het verstrekken aan Weblish van juiste en voldoende informatie, of als Weblish gegronde reden heeft te vrezen dat opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting zal voldoen, of in het geval de omstandigheden waarvan Weblish op het moment van totstandkoming van de overeenkomst van is uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van Weblish kan worden verlangd, of indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Weblish kan worden gevergd, onverminderd het recht van Weblish om schadevergoeding te vorderen. Mocht Weblish tot opschorting of ontbinding overgaan, dan is Weblish op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan. In het geval de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Weblish op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

14.2   Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Weblish vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op een schadevergoeding van opdrachtgever, voor zowel directe als indirecte schade, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Weblish zijn toe te rekenen. Indien laatst genoemde het geval is wordt voor de berekening van de schadevergoeding gekeken naar het gedeelte van schuld dat aan beide partijen is toe te rekenen.

14.3   Weblish is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten, waaronder afgifte van de inloggegevens van de website, totdat alle openstaande facturen door opdrachtgever voldaan zijn.

14.4   Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Weblish draagt Weblish zorg voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden extra kosten voor Weblish met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

De opdrachtgever is gehouden deze extra kosten binnen 14 dagen na facturatie te voldoen, tenzij Weblish hier een andere termijn aan verbindt.

14.5   Zolang een periode van overmacht duurt is Weblish gerechtig haar werkzaamheden op te schorten. Wanneer de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Weblish tot aan dat moment te voldoen, waaronder het voldoen (betalen) van de tot dan toe door Weblish uitgevoerde werkzaamheden.

14.6   Indien opdrachtgever een overeenkomst tussentijds beëindigd of een geplaatste bevestigde offerte geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die zijn uitgevoerd, vermeerdert met eventuele extra gemaakte kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

14.7   Wanneer een overeenkomst tussentijds is beëindigd, zullen, indien opdrachtgever aan alle betalingscondities heeft voldaan, de mogelijk tot op dat moment uitgevoerde werkzaamheden aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, tenzij Weblish goede reden heeft om hiervan af te zien.

14.8   In geval opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, op opdrachtgever (als natuurlijk persoon) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of is aangevraagd of een andere omstandigheid zich voordoet waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Weblish vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting van Weblish tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Weblish op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

15. Oplevering website / Webdiensten

15.1   Na de revisieronde heeft opdrachtgever 14 dagen om het werk van Weblish al dan niet goed te keuren en eenmalig te verzoeken tot wijzigingen.

15.2   Indien Weblish een website bouwt levert zij deze werkend op. De oplevering is gebaseerd op de release en software zoals vermeld in de onderliggende overeenkomst. Alleen op deze release garandeert Weblish de werkzaamheid van de website.

15.3   Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Weblish, totdat alle bedragen welke opdrachtgever verschuldigd is krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, volledig aan Weblish zijn betaald. Op dat moment zal Weblish de gegevens om in de gebouwde website te kunnen inloggen aan opdrachtgever verstrekken en het auteursrecht en zo mogelijk bronbestanden aan opdrachtgever overdragen.

16. Intellectuele eigendom Webdiensten

16.1   Weblish behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit haar geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt, al dan niet in het kader van de uitvoering van de opdracht voor opdrachtgever.

Weblish heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

16.2   Weblish behoudt zich het recht voor om de naam van opdrachtgever en uitgevoerd werk voor haar eigen bevordering te gebruiken. Waaronder het opnemen van een verwijzing op de website van Weblish. Opneming op de website zal altijd geschieden in overleg met opdrachtgever.

17. Vrijwaring Webdiensten

17.1   Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist zal Weblish derden inschakelen en zal, waar mogelijk dit geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Weblish is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of nalatigheid van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Weblish.

17.2   Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken gaat Weblish er vanuit en bevestigt zij zo nodig bij dezen dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

17.3   Opdrachtgever verzekert Weblish dat het aangeleverde al dan niet digitale materiaal e.d. legaal en in eigendom van opdrachtgever is. Opdrachtgever vrijwaart Weblish bij dezen uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot het recht van intellectuele eigendom op door opdrachtgever aan Weblish verstrekte gegevens.

17.4   Opdrachtgever vrijwaart Weblish tegen en stelt Weblish schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen, indien en voor zover Weblish daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 11 niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is. Indien Weblish uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Weblish zowel in als buiten rechte bij te staan, tenzij Weblish hier uitdrukkelijk schriftelijk vanaf ziet, en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Weblish, zonder ingebrekestelling, gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Weblish en derden die daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

18. Geheimhouding Webdiensten

18.1   Het is Weblish en opdrachtgever niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Voor deze informatie geldt een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19. Toepasselijk recht Webdiensten

19.1   Op alle overeenkomsten tussen Weblish en opdrachtgever en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19.2   Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, dan wel door een volgens de wet bevoegde rechter.

19.3   De gang naar de rechter wordt gezien als uiterste redmiddel. Pas nadat Weblish en opdrachtgever zich ten volste hebben ingezet om het geschil in onderling overleg te beslechten zullen partijen het geschil aan de rechter voorleggen.

19.4   Indien Weblish haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke (proces) kosten te vergoeden, indien opdrachtgever (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

20. Slotbepaling

20.1   De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54663008.

20.2   Deze voorwaarden blijven van kracht indien Weblish van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

20.3   Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.


Als onafhankelijke review partij bevestigt The Feedback Company dat Weblish door klanten is beoordeeld met een 9.5 uit 10. In totaal zijn 186 reviews gegeven. Bekijk deze reviews.